تبلیغات

حوزه ی بسیج پیام نور همدان - باردیگر شاهد جنایت دیگری از آل شیطان، همان آل سعودی شده ایم