حوزه ی بسیج پیام نور همدان - مطالب ابر عفو محکومان